Referater skolebestyrelsen 2016-2017

16.08.11 skb - ref
28-10-2016
16.09.20 skb ref
28-10-2016
16.12.01 skb - ref
13-12-2016
17.01.25 skb - ref
03-02-2017
17.02.23 skb - ref
07-03-2017
17.03.21 skb - ref
05-04-2017
17.05.24 skb - ref
02-06-2017
17.06.14 skb - ref
29-06-2017